GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang đi trong cấu trúc tăng ngắn hạn

Canh buy giá 1.1105, mục tiêu 1.1160

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.