linkphan1995

EURUSD Butterfly advanced formation

linkphan1995 Cập nhật   
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mẫu hình bướm nâng cao
Giao dịch đang hoạt động:
1.228 -> 1.272
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.