BeDueCoDoc

Chiến lược của Bê Đuê Cô Độc

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chart đã vẽ, cứ thế mà chiến!! Cân nhắc KHỐI LƯỢNG khi vào lệnh!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.