OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Canh mua tại vùng Demand H1 lồng trong H4 tại 1.1051
Stop loss dưới 1.1039
Take profit 1.1130
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.