BrianRoyal

BTC price prediction with new tool in margin

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Data analysis
Short with price 103xx
Target: 101xx-100xx
user of korea.margix. org
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.