RichPhu

Chờ mua EURUSD 30/8

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng chính trên D vẫn là giảm.
Tối nay có dữ liệu kinh tế của USD mọi người nên cẩn thận.
Nếu giữ liệu ủng hộ cho việc mua lên thì giữ lệnh, không thì hủy entry.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.