VFx-Fund

Buy EUR/USD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
💠Gợi ý giao dịch:
✅Buy EUR/USD
- EP: 1.2050
- SL: 1.2010 (40 PIP)
- TP1: 1.2100 - TP2: 1.2150 - TP3: 1.250
**Lưu ý: Tín hiệu mang tính tham khảo, khuyến nghị mọi giao dịch luôn tuân thủ SL đầy đủ. #Happy_Trading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.