MrN_PhuNhan

sell limit - giá sẽ về lại 1.17800

Giá xuống
MrN_PhuNhan Pro Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.