Nthieu

Short EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Short EURUSD giá hiện tại, EURUSD khả năng cao sẽ quay lại vùng 1.111
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.