GKFXPrimeVN

Nhận định cặp EUR/USD

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Canh Short EUR/USD giá 1.1350 - 1.1400
Mục tiêu 1.1300 - 1.1250

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc để quản trị rủi ro.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.