smallturtle

Chờ mua EUR/USD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Biểu đồ H4: Cấu trúc sóng tăng
- Kế hoạch mua
+ Giá chờ mua: 1.13150
+ Giá cắt lỗ: 1.12829
+ Giá chốt lời: 1.15204
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.