HuuKhanh_IWT

EurUsd 21->27//2020 Buy

Giá lên
HuuKhanh_IWT Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD
Vùng mua Eurusd từ 1.09-> 1.1 . STL : 1.09479 . TP tùy mồm khoảng 1.116->1.128
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
ăn lồi mồm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.