dinhchien

EURUSD - tăng ở khung H4

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
* Đếm sóng theo quy tắc sóng của Symmetry.
* Mục tiêu được tính theo quy tắc sóng của Elliot .
* Vùng đảo ngược là 120% -161,8% Fibo Mở rộng (dừng lỗ).
* Vùng Swing được sao chép từ giao động trước đó.

* Count wave by Symmetry's waves rule.
* Targets are calculated by Elliot's wave rule.
* Reversal zone is 120%-161.8% Fibo Extension of the Current magnitude (stop loss).
* Swing zone is copied from the previous Magnitude.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.