NguoiLa15

Dài hạn

Giá lên
NguoiLa15 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
giao dịch theo hình
100% page đánh theo nhé
thời gian tới sẽ cho từng lệnh giao dịch khi nào lệnh đó chạy xong mới cho tiếp lệnh kế tránh trường hợp mong lung rồi mất tiền cho market
FOREX DOWN
Giao dịch đang hoạt động:
chạy xong mũi tên 1 tiếp tục mũi tên 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.