traderthang72020

Sell EU 10/03/2022

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sz H1 đẹp xuất hiện tại Sz H4 cũ, entry bằng H1, sl bằng H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.