UnknownUnicorn4548749

Cổ phiếu EVT-Canh short vùng giá 35$

Giá xuống
XETR:EVT   EVOTEC SE INH O.N.
Cổ phiếu EVT-Canh short vùng giá 35$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.