URIFX

EXY: Kỳ vòng tăng tuần 2

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Idea tuần trước:

Tuần này kỳ vòng tăng hoặc sideway correction.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.