URIFX

EXY: Phát triển PA trong biên độ hẹp (D1)

TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Phá support thiết lập từ 12/2016, sẽ khó nói rằng PA sẽ đi tiếp hay không.
Thông thường Price sẽ phát triển xung quanh vùng bên dưới Resistance (trước đây là support bị phá)
Cơ hội trade an toàn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.