URIFX

EXY: Chưa có dấu hiệu tăng

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Ngắn hạn sẽ giảm pullback và bull 1 wave.
Có thể sẽ giảm tiếp, tuỳ wave structure phát triển thế nào.
Bias vẫn là down trend.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.