URIFX

EXY: Vẫn giữ quan điểm Tăng

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Đồng EUR đã hồi về để form thành channel mới. Mua EUR có cơ R:R tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.