ZanShinPA-DN

Cổ phiếu FB - M (Dài hạn) Tăng

Giá lên
NASDAQ:FB   Meta Platforms, Inc
Thị trường luôn có xác suất và rủi ro, phẩn bổ vốn hợp lý, kiểm soát rủi ro cho chính tài khoản của bạn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.