LeTrongHoaiNam

Mua cổ phiếu Facebook ngay thôi

Giá lên
NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc
Facebook vẫn trong trend tăng dài hạn, chẳng có gì mà lo lắng cả, cầm chắc rồi sẽ lên thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.