Tulamai

fcn- xu hướng tốt

HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
Xu hướng tốt. Mặc dù khá nhiều cung lơ lưng chờ chốt hàng phía trên. nhưng phân tích kỹ thuật cho thấy
MA 20 đang cắt MA50 tính hiệu tốt.
Gía đi trên MA 200.
Mình sẽ giải ngân 30% vốn vào FCN.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.