Tulamai

FCN -Điều chỉnh ngắn hạn, kiểm tra lại đỉnh. cho dù quá tam bận.

HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
71 lượt xem
0
Có thể mua nếu vượt đỉnh, thế nhưng theo mình thì nó sẽ kiểm tra lại đỉnh cũ.
Còn nếu giữ tiếp mình cho rằng vẫn là rất tốt. không vấn đề.
Chúc mng quyết định đúng đắn. có thể bán 1/2 để thu lợi nhuận. giữ lại 1/2 để cho nhịp tăng sau.