HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
Phân tích sóng để có đường giá thích hợp cho FNC. Kết hợp ichi, ema , macd và stoch