SGX:FEF2!   SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,May-2024,Composite Futures
Dầu thô kỳ hạn tháng 08/2022 đang giằng co tích lũy tạo đáy khi chạm mức 101.5$/thùng,
Ở vùng giá hiện tại không nên tham gia Sell và cần chờ xác nhận mới có thể Buy tại vùng giá 100$/thùng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.