BINANCE:FETBTC   Fetch.AI / Bitcoin
Fet chỉ cần vượt qua được cảng này thì sẽ high :)))) đến bây giờ Fet đang test cảng lần thứ 2.... bây giờ có thể fomo hoặc đợi tín hiệu phá cảng để fomo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.