VietBlockChain

FET/USDT started MARKUP Phase

Giá lên
BINANCE:FETUSDT   Fetch.AI / TetherUS
FET/USDT:
1/ Thị trường chung vẫn đang Down Trend, tuy nhiên thị trường riêng của FET đã chuyển sang giai đoạn Markup với các dấu hiệu:
- Giá vượt lên trên Accumulation phase.
- Các đường trung bình ngắn hạn 20, 50 DMA đang lên trên 100 DMA (vẫn chưa vượt qua 200DMA
- Giá đã lên trên mây Ichimoku 1D
* phía trên chỉ còn 200DMA là kháng cự, nếu qua luôn 200DMA là tự do luôn.
* Vì thị trường chính vẫn đang trong phase Downtrend cho nên sẽ làm chậm quá trình đi lên của FET. Nếu BTC sideway hoặc uptrend trong ngắn hạn FET sẽ có động lực rất mạnh.
2/ Stoch RSI 1D đang vượt lên trên khu vực Over Sold
3/ Ngày hôm qua có một lượng lớn FET sell theo thị trường chính nhưng đã bị hấp thụ hết. Giá FET không giảm.

+++
Social Media:
wyckoffvietnam
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.