Puddin2904

FIL/USD LONG D1

Giá lên
BUY FIL/USD
Điểm vào lệnh: 18$
Cắt lỗ: 16$
Chốt lời: Tuỳ lòng tham (Move SL H4)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.