HOSE:FIT   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

+ chu ky song chinh W VA MN dieu chinh D,H4
+ dong tien vnindex va vn30 thang 4/2020
Bình luận:
FIT dieu chinh song 4 va tang nhip cuoi song 5 theo ELLIOT MN
Bình luận:
Song W da chay xong
Bình luận:
Gom hang tu 10x-12x gom gia hien tai
Bình luận:
hold toi 19-20x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.