Cowboyyy

FLC Chắc có lẽ sắp toang rồi

HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Liệu giá bao nhiêu thì up bô??
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.