wavescreator

FLC THỜI ĐIỂM SHORT

HOSE:FLC   None
Sóng chéo kết thúc ở 5 cho thấy sự điều chỉnh bắt đầu.
Điều chỉnh là tốt để chúng ta có thể buy giá tốt hơn.
Mục tiêu 4.5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.