NamHenry

Cổ Phiếu FLC

NamHenry Cập nhật   
HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Tham Khảo: Hiện tại giá cổ phiếu đang có xu hướng giảm xuống hỗ trợ vùng từ: 4700 - 4300
hiện tại các nhà đầu tư nên đứng ngoài đợi có tín hiệu mua vào rõ ràng hơn.
lưu ý vùng giá: 4700-4300 vì đây là vùng hỗ trợ gần nhất để có thể thiết lập được đà tăng trong tương lại, nếu giá xuyên phá qua vùng hỗ trợ này sẽ xuống vùng tiếp theo 3000-3600
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.