xuanhaimmoer

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT - Chờ vùng hồi để mua

HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Chờ vùng hồi để mua

Mục tiêu trên biểu đồ

Cắt lỗ khi phá dưới đường hỗ trợ