xuanhaimmoer

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT - Chờ vùng hồi để mua

HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Chờ vùng hồi để mua

Mục tiêu trên biểu đồ

Cắt lỗ khi phá dưới đường hỗ trợ


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.