dangstrongdd

Giá đã tăng quá cao

Giá xuống
HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Đã vượt qua các đỉnh cũ, mặc dù vậy nếu không giữ được mức trên đỉnh thì giá sẽ trượt về tầm 43-44k.