dangstrongdd

Giá đã tăng quá cao

Giá xuống
HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Đã vượt qua các đỉnh cũ, mặc dù vậy nếu không giữ được mức trên đỉnh thì giá sẽ trượt về tầm 43-44k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.