DuesMarket

Kiên nhẫn chờ đợi là đức tính của 5% nhà đầu tư thành công!

Giá xuống
HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Cùng nhau chờ đợi khi giá về vùng 36xxx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.