Cowboyyy

FPT - Tương lai có thể về đến 45k

HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Có thể là một cú hồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.