HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Báo mua và bán khá hiệu quả cho thị trường Việt Nam