SonPriceAction

FR40 buy on breakout

Giá lên
OANDA:FR40EUR   France 40
Chỉ số France 40 đang có 1 setup pullback đẹp trên khung thời gian h4. Buy nếu xuất hiện tín hiệu breakout khỏi bearflag hoặc bullish fakey

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.