HOSE:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
HIện tại giá đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng và test lại.
Cơ hội đầu tư khi Buy ở vùng giá hiện tại
Mục tiêu kỳ vọng: 30-50%, Cắt lỗ 11,5%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.