BINANCE:FTMBTC   Fantom / Bitcoin
chúng ta có thể vào lệnh của giao dịch này theo ý kiến cá nhân với khoản cắt lỗ không đáng kể để đạt được mức lợi nhuận , chúc anh em có thể kiếm được lợi nhuận ở kèo FTM này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.