DuyphongFX88

FTMBTC đợi break cản thì buy

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
BINANCE:FTMBTC   Fantom / Bitcoin
Zone đang khá đẹp, H4 break và đóng nến trên kháng cự thì mình sẽ canh buy
Bình luận:
vẫn chưa vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.