BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
ftm hồi theo btc trong tương lai ngắn và có thể hồi lại đỉnh cũ của nó, trong ngắn hạn nó sẽ tích lũy ở cản
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.