levanlinhepi

10/02 - Thiết lập phá vỡ kết hợp điển hình

Giá lên
levanlinhepi Cập nhật   
BINANCE:FTMUSDT.P   Fantom / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
FTM sau khi thực hiện một cú chạm lại kỹ thuật ở a, đã tạo ra một đáy cao hơn ở b đồng thời ở b cũng là mô hình insidebar.
Vùng tích lũy phía trên đường ema 25 đã tới hồi kết, trong bối cảnh BTC đang tăng giá thì việc chờ mua FTM ở vùng phá vỡ là hợp lý về mặt kỹ thuật.
Đã hủy lệnh:
Tin tức vừa ra làm đồng usd tăng mạnh, giá các đồng coin theo đó sụt kinh khủng.
Thật may vì chúng ta đã không khớp lệnh long này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.