Cowboyyy

FTS - Không biết ý ngài Market sao??

HOSE:FTS   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
Đóng lệnh: dừng lỗ: Stop loss