Cowboyyy

FTS - Không biết ý ngài Market sao??

Cowboyyy Cập nhật   
HOSE:FTS   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Stop loss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.