BINANCE:GALUSDT   GAL / TetherUS
Giá đã break qua khỏi đường trendline mọi người có thể mua một ít ở giá hiện tại và chờ nó test về vùng 2.5 vào mua tiếp
TP1: 10%
TP2: 30%
STL: 10%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.