DuyCandle

GAS là chỉ số chứng khoán đang có tín hiệu tăng khả quan

Giá lên
HOSE_DLY:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Anh Chị vui lòng quản trị chặt chẽ trong đầu tư chứng khoán.
Và luôn nhớ rằng đây là ý kiến cá nhân nên rủi ro Anh Chị tự quản trị trong tầm kiểm soát có khả thi.
Rất biết ơn Anh Chị theo dõi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.