TuyeenTrnVn

GIÁ XUỐNG GAS, Tổng công ty khí VIệt Nam- Daily 28/11

Giá lên
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Kịch bản ngắn hạn cho GAS
----------------------------------------------------------------------
1. Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thêm 1 trường hợp để tham khảo.
2. Tiền trong túi bạn và hành động là của bạn.
3. Nghĩ thật kỹ trước khi hành động.
- Thanks for reading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.