DatTong

GAS, Tổng công ty khí VIệt Nam- Công ty Cổ phần: Giảm

Giá xuống
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Nhận định xu hướng của GAS trong thời gian tới: Giảm giá !
Bình luận: