DuyCandle

GAS có tín hiệu tốt để đầu tư với thiết lập RB

Giá lên
DuyCandle Cập nhật   
HOSE_DLY:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Rất biết ơn Anh Chị đã theo dõi TRADOM.
Đây là ý tưởng cá nhân nên có rủi ro lớn.
Anh Chị cân nhắc quản trị vốn thật chặt trong đầu tư.
Giao dịch đang hoạt động:
Cân nhắc giao dịch vì giá đang trở lại tình huống ban đầu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.